Close modal

Právní služby při převodech nemovitostí

prevody_nemovitosti

Příprava smluv

Naše advokátní kancelář má bohaté zkušenosti s přípravou kupních smluv o převodu bytů a domů s pozemky, smluv o převodu družstevního podílu i nájemních a podnájemních smluv. Rádi pro Vás zpracujeme i darovací smlouvu, zástavní smlouvu nebo smlouvu o zřízení věcného břemene. Zajistíme advokátní úschovu kupní ceny a provedeme Vás hladce celým procesem od zahájení jednání po úspěšné dokončení řízení před katastrálním úřadem a splnění daňových povinností.

kontrola smluv

Kontrola smluv

Zkontrolujeme návrhy smluv připravené druhou stranou či realitní kanceláří, navrhneme vhodné úpravy k dosažení správnosti a vyváženosti smlouvy, ošetříme rizika a upozorníme Vás na specifika zvažované transakce. Vysvětlíme Vám postup a seznámíme Vás s dalšími možnostmi. Vždy usilujeme o srozumitelné znění smlouvy a oboustranně výhodné podmínky, při nichž žádná ze stran nepodstupuje zbytečná rizika. Zodpovíme Vaše dotazy a uděláme vše pro to, aby byl převod bezproblémový a transparentní.

realitní kanceláře

Servis pro RK

Kompletní právní služby při všech dispozicích s nemovitostmi jsou hlavní specializací naší advokátní kanceláře. Realitním profesionálům můžeme nabídnout nejen zpracování smluvní dokumentace a úschovu kupní ceny za výhodných podmínek. Usilujeme o efektivní spolupráci šetřící Váš čas a náklady. Věříme, že advokát by měl být součástí širšího týmu realitní kanceláře a úzce spolupracovat při profesionální péči o klienty, aby výsledkem byl perfektní servis převyšující běžné standardy. Nabídka

Příprava smluv o převodu nemovitostí

Prodej nemovitosti - kupní smlouva, smlouva o advokátní úschově, smlouva o smlouvě budoucí kupní, rezervační smlouva atd.

Bez ohledu na to, zda nemovitost prodáváte či kupujete, jsme připraveni pečlivě ošetřit všechna Vaše práva a minimalizovat Vaše rizika.

Dohlédneme nejen na splnění všech zákonných náležitostí smluv, ale i na rozumné a spravedlivé uspořádání práv a povinností stran a bezpečné nakládání s kupní cenou. Naše smlouvy jsou již předem přizpůsobeny všem obvyklým požadavkům bank a stavebních spořitelen. Zajistíme vše potřebné pro vklad změny vlastníka do katastru nemovitostí a poradíme i s daňovými povinnostmi.

 

Zatímco prodej nemovitosti cizí osobě účastníci často řeší s právní pomocí, v případě darování nemovitosti v rámci rodiny právní stránku této transakce velmi často podcení. Úspora se pak nemusí vyplatit s ohledem na zbytečně vynaložené poplatky katastrálnímu úřadu, zdržení převodu a práci navíc. Oprava chyb darovací smlouvy po podání smlouvy na katastrální úřad už zpravidla není možná a poplatek za návrh na vklad se nevrací. Také správná příprava formuláře návrhu na vklad není jednoduchou záležitostí. Opomenutí pozemků spojených s bytovou jednotkou nebo nesprávné označení nemovitosti v návrhu může vést rovněž k zamítnutí návrhu na vklad.

Dárci však často chtějí v nemovitosti dožít, a pak její darování bez zřízení věcného břemene (služebnosti bydlení) představuje zbytečné riziko, že o tuto možnost přijdou. V případě družstevního bytu sice nemůže být věcné břemeno v souvislosti s darováním zřízeno, ale je vhodné, aby si dárce a obdarovaný sepsali alespoň smlouvu o dalším užívání bytu. Taková smlouva sice neposkytne dárci stejnou jistotu jako věcné břemeno, neboť nezavazuje další vlastníky nemovitosti (pokud obdarovaný převede nemovitost na další osobu), ale přesto je užitečné ji sepsat, neboť obdarovaný se může platně zavázat, že další užívání bytu dárci umožní, což může mít velký význam v případě, že by obdarovaný svému závazku odmítal dostát nebo pokud by se s ním cokoli stalo.

I převod družstevního podílu v bytovém družstvu vyžaduje pečlivou přípravu veškeré smluvní dokumentace. S družstevním podílem se převádí veškerá práva a povinnosti člena družstva s tímto podílem spojená, je tedy třeba myslet nejen na samotný převod práv k družstevnímu bytu, ale i na případné přeplatky či nedoplatky vůči družstvu. Družstva sice často nabízejí vzor smlouvy o převodu družstevního podílu, ale tato smlouva většinou neobsahuje ustanovení, která by podrobně řešila vztahy mezi převodcem a nabyvatelem, ale jedná se jen o dokument, který splňuje povinné náležitosti. Přestože došlo k zásadním změnám právní úpravy, některá družstva stále nabízejí svým členům staré vzory smlouvy o převodu členských práv a povinností. Družstva sice zpravidla tyto smlouvy neposuzují nijak přísně a změna v seznamu členů družstva tak většinou nečiní potíže, ale je třeba si uvědomit, že jde o dispozici s majetkem velké hodnoty a smlouva musí obstát i v případě sporu nabyvatele s bytovým družstvem nebo třetí osobou. Skutečnost, že smlouvy nabývají účinků předložením družstvu klade vysoké nároky na vhodné nastavení placení ceny za převod družstevního podílu a na dodržení bezpečného nakládání se smlouvami do zaplacení této ceny. Ani u převodu družstevního podílu tedy není vhodné vynechat advokátní úschovu financí a listin.

přesvědčte se v našem ceníku nebo rovnou požádejte o odhad ceny ve Vaší věci

Naše projekty

Top